Jedno z pierwszych pyta?, które pojawia si? w g?owach pocz?tkuj?cych przedsi?biorców internetowych to : jak sprawi?, by mój sklep internetowy by? widoczny na rynku, o tak ogromnej konkurencji? Nic dziwnego, gdy? wpisuj?c w wyszukiwarce interesuj?c? nas fraz?, rzecz lub us?ug?, mo?emy liczy? na ilo?? wyników wahaj?c? si? od kilkuset tysi?cy do kilkunastu milionów. Dla zobrazowania, wpisuj?c w wyszukiwark? ‘’ sklep z koszulkami ‘’ , ukazuje nam si? ponad 55 milionów wy?wietle?. Jak wi?c zaistnie? na rynku e-commerce i uczyni? nasz? dzia?alno?? internetow? widoczn? dla potencjalnych klientów?

W tym miejscu naprzeciw wychodzi nam mo?liwo?? pozycjonowania strony sklepu internetowego. Jest to nic innego jak prowadzenie szeregu dzia?a?, maj?cych na celu podniesienie widoczno?ci strony w wynikach wyszukiwania, s? to mi?dzy innymi :

 • Optymalizacja strony internetowej
 • Dobór odpowiednich s?ów/fraz kluczowych
 • Tworzenie mapy strony internetowej
 • Uzyskanie warto?ciowych linków
 • Analityka internetowa

Czym zajmuj? si? agencje SEO?

Aktualnie na rynku mo?na znale?? wiele tzw. agencji SEO, które specjalizuj? si? w zwi?kszaniu pozycji strony sklepu internetowego. Ich us?ugi, w zale?no?ci od firmy, obejmuj? najwa?niejsze dzia?ania, przede wszystkim te, które zosta?y wymienione powy?ej, pozwalaj?ce na osi?gni?cie celu przedsi?biorcy internetowego, czyli podniesienie pozycji sklepu w wyszukiwarce oraz zwi?kszenie sprzeda?y, czyli po prostu sukces.

Chc?c skorzysta? z us?ug takiej agencji nale?y si? liczy? z kosztami i tu pojawia si? pytanie, ile kosztuje pozycjonowanie sklepu internetowego? I tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdy? ilo?? firm oferuj?cych swoje us?ugi jest bardzo du?o, a ceny równie? znacznie mog? si? od siebie ró?ni?.

Od czego zale?y cena pozycjonowania sklepu internetowego?

Wiedz?c ju?, i? nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje pozycjonowanie sklepu internetowego, warto przeanalizowa? czynniki, które maj? na ni? wp?yw, gdy? najcz??ciej agencje SEO dostosowuj? cen? do potrzeb i wymaga? swojego klienta. Kluczowymi elementami s? :

 • Konkurencyjno?? bran?y – im wi?ksza konkurencja w danej kategorii, tym trudniej jest si? wybi? i sta? si? zauwa?alnym, a co za tym idzie, wzrost ceny. Tempo rozwoju konkurencji równie? ma znaczenie.
 • S?owa kluczowe – wa?ny jest dobór odpowiednich s?ów kluczowych oraz ich ilo??. Dla sklepu internetowego istotne jest, aby s?owa kluczowe zawiera?y produkt lub us?ug?, czyli to co b?dzie wpisywane w wyszukiwark?, przez potencjalnego klienta. Wi?ksza ilo?? s?ów kluczowych daje wi?ksze mo?liwo?ci zaistnienia na rynku, jednak wi??e si? te? z wi?kszymi kosztami. Oczywi?cie ilo?? s?ów kluczowych zale?y od zakresu dzia?ania naszej firmy, im wi?cej produktów oferuje sklep, tym wi?ksza liczba s?ów kluczowych b?dzie potrzebna, w celu uzyskania oczekiwanych efektów.
 • Unikalno?? oraz jako?? tekstów – teksty na stronie (w tym przypadku opisy produktów) powinny by? dopasowywane indywidualnie, a nie kopiowane z innych portali lub ze strony producenta. Aby zapewni? stronie teksty dobrej jako?ci, musimy doliczy? koszty za us?ugi copywriterów. Tu ceny s? równie? s? ró?ne, w zale?no?ci od ilo?ci znaków oraz do?wiadczenia autora, a zaczynaj? si? ju? od 8 z?, jednak ceny za teksty wysokiej jako?ci mog? si? zaczyna? nawet od 50 z?.

 Jakie stawiki na rynku oferuj? agencje dla sklepów internetowych?

Ceny pozycjonowania sklepów internetowych zaczynaj? si? od oko?o 500 z? do nawet 20 000 z?otych miesi?cznie. Cena wzrasta ze wzrostem zakrese dzia?ania sklepu, czy jest to biznes lokalny, krajowy, czy te? jest skierowany na sprzeda? zagraniczn?. Te ostatnie z pewno?ci? oznaczaj? najwy?sze koszty.

To ile kosztuje pozycjonowanie sklepu internetowego zale?y przede wszystkim od zakresu dzia?ania danej agencji, przy dobrej jako?ci us?ug nale?y liczy? si?, mi?dzy innymi, z op?atami za :

 • Specjalist? SEO
 • Konsultanta
 • Prowadzenie bloga
 • Dodatkowe us?ugi z zakresu copywriterów
 • Analiza strony internetowej sklepu oraz zalecenia
 • Analiza i dobór odpowiednich fraz kluczowych
 • Analiza dzia?a? konkurencji

Ka?da agencja mo?e oferowa? inne us?ugi, dlatego przed wyborem nale?y dok?adnie przeanalizowa? oferty dost?pne na rynku oraz dopasowa? cen? do us?ug oraz jako?ci.

Wed?ug statystyk, wi?kszo?? przedsi?biorców internetowych za pozycjonowanie swojej strony p?aci oko?o 1 000 – 4 000 z?. Je?eli jednak mowa o wi?kszych firmach, które chc? sta? si? konkurentami na rynku krajowym, to stawki zaczynaj? si? od 4 000 z? miesi?cznie, a mog? si?ga? nawet 15 000 z? lub wi?cej.

Na zwróci? uwag? przy wyborze agencji SEO?

Planuj?c zakup abonamentu w danej firmie nale?y zwróci? uwag? na bezpiecze?stwo i legalno?? dzia?a?. Us?ugi w zakresie cenowym rz?du 500 z? miesi?cznie (lub ni?sze!) powinny wzbudzi? pewne w?tpliwo?ci. Najcz??ciej taka cena wi??e si? z pozycjonowaniem naszej strony automatycznie przez program, który umieszcza odno?niki do strony na forach internetowych. Od kilku lat jest to traktowane jako manipulowanie wynikami oraz nak?adane s? kary na witryny stosuj?ce tak? metod?.

Warto równie? wzi?? pod uwag? do?wiadczenie oraz skuteczno?? danej firmy np. poprzez sprawdzenie opinii wcze?niejszych klientów.

Istoty jest równie? czas, w jakim dana firma jest w stanie podnie?? pozycj? sklepu, gdy? ten proces mo?e trwa? od kilku miesi?cy do nawet dwóch lat. Jednak warto pami?ta?, i? podniesienie pozycji jakiejkolwiek strony internetowej wymaga czasu i tu nale?y uzbroi? si? w cierpliwo??.

We?my wszystko pod uwag?…

W celu zwi?kszenia sprzeda?y naszego sklepu internetowego istotne jest pozycjonowanie jego strony internetowej, gdy? pozwala zaistnie? na rynku, nawet o du?ej konkurencyjno?ci. Jest to równoznaczne z zwi?kszeniem sprzeda?y poprzez pozyskiwanie nowych klientów, ale równie? z kosztami abonamentu w agencjach SEO.

Warto zaznaczy?, i? wspó?praca ze specjalist? SEO pozwala na znaczne podniesienie ruchu na stronie naszego sklepu internetowego, co w obecnych czasach nie jest prostym zadaniem, gdy? rynek internetowy jest przesycony, pe?en us?ug oraz dóbr.

Z tego wzgl?du nale?y zastanowi? si?, czy oszcz?dzanie na tego typu us?ugach si? op?aca. Wraz ze wzrostem pozycji w wyszukiwarce, cena abonamentu nie wzrasta, a agencja wci?? pracuje nad jej podwy?szeniem.

Agencje zatrudnione przez konkurencj? równie? nieustannie pracuj? nad pozycj? swoich klientów, dlatego tak istotna jest nieustanna wspó?praca ze specjalistami ich kreatywno?? oraz dzia?ania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *